Interview met Angelique Gerritsen

Angelique Gerritsen, Accountmanager Economie Ede, over Dag van EZ:

“Voor je vakuitoefening en contacten is dit een ideaal event”

De Edese accountmanager Economie Angelique Gerritsen won tijdens de Dag van EZ in 2016 de verkiezing tot ‘beste accountmanager bedrijven’ van Nederland. Deze verkiezing wordt georganiseerd door Stichting CLOK onder alle Nederlandse gemeenten. Dit jaar is zij wederom van de partij tijdens de aanstaande Dag van EZ op 1 november, samen met haar complete team: “Het is hét moment om al je collega’s uit het land te spreken.”

Foto angelique “We komen inderdaad dit jaar met ons complete team Economie naar de Dag van EZ. Het is hét moment om al je collega’s uit het land te spreken, ervaringen uit te wisselen en te leren van anderen. Het is sowieso gewoon heel leuk om collega’s van andere gemeenten te ontmoeten. In de gesprekken bij de koffie of lunch leer je hoe andere gemeenten bepaalde zaken aanvliegen. Daarnaast ervaren wij de workshops als uiterst interessant. Dit jaar hebben wij ons team Economie in de gemeente Ede uit mogen breiden met twee collega’s. Speciaal voor hen is deze bijeenkomst van CLOK een ideaal moment om in de materie te duiken”, aldus Angelique.

Breed interesseveld

Angelique heeft een paar actuele onderwerpen uit haar werkveld waarvan ze hoopt dat deze op de Dag van EZ aan de orde komen, of waarover ze met EZ-collega’s van andere gemeenten wil spreken om hun inzichten te ontvangen: “Bijvoorbeeld het vrachtwagen parkeren op bedrijventerreinen. Hoe gaan andere gemeenten daarmee om? Ook ben ik geïnteresseerd in de revitalisering van bedrijventerreinen. Eveneens denk ik dat mijn EZ-collega’s interesse kunnen hebben in regionale samenwerking. Hoe trekken bijvoorbeeld in een regio samenwerkende gemeenten op als het gaat om gezamenlijke marketing en acquisitie? En ook wil ik graag van anderen horen hoe zij omgaan met de behoefte aan bedrijventerreinen in strakke scenario’s zoals provincies die zouden kunnen hanteren. Bijvoorbeeld als een provincie zegt dat er door afname van bevolkingsaantallen er geen ruimte meer is voor nieuwe bedrijventerreinen, terwijl je als gemeente bij je huidige bedrijfsleven wel die behoefte aan uitbreiding proeft.”

Veel positiviteit na verkiezing

In 2016 werd Angelique verkozen tot ‘beste accountmanager bedrijven’ van Nederland. Wat heeft dat haar gebracht? “Heel erg veel positiviteit. Trots binnen ons team, binnen de gemeenten, maar ook merk ik trots buiten het gemeentehuis. Want ook ondernemers en gemeenten in de regio waar ik veel mee samenwerk, merken op dat we allemaal door deze award goed op de kaart zijn komen te staan.”

 

Interview met Herman Hoekstra

Interview met Herman Hoekstra, voorzitter van de Ondernemers Federatie Enkhuizen:

“Ons gemeentebrede fonds samengevat? Breng het met z’n allen op én geef het met elkaar uit op een goede manier”

Herman Hoekstra is CEO van Compagnieshaven BV en voorzitter van de Ondernemers Federatie Enkhuizen. Onlangs richtte hij een nieuw ondernemersfonds op. Of meer specifiek: een gemeentebreed fonds. Een huzarenstukje gezien de aanpak en snelheid. Speciaal voor CLOK legt hij uit waarom hij bewust koos voor een gemeentebreed fonds en niet voor bijvoorbeeld een ondernemersfonds als een BIZ. Herman: “Het begrip ondernemersfonds dekt in onze situatie gewoon de lading niet.”

Waarom een gemeentebreed fonds?

Herman Hoekstra Klein“Eerst een opmerking. We hebben het fonds juridisch en organisatorisch opgericht. Maar het besluit van de OZB-verhoging die voor het fonds nodig is, moet nog door de gemeenteraad worden genomen in december. We hebben bewust gekozen voor een gemeentebreed fonds e bijvoorbeeld niet voor een BIZ. Voor mijn tijd is in Enkhuizen getracht een BIZ tot stand te brengen in specifiek het industriegedeelte van de stad. Dat is niet gelukt door de stemmenverhouding. Dit gaf de BIZ hier een wat negatieve smaak mee. Toen ik hiermee actief werd, ben ik stadsbreed gaan denken en doen. Waarom? Enkhuizen wilde binnenstadsmanagement oprichten, en de financiering ervoor moest worden geregeld. Ik heb toen mijn nek uitgestoken om een ondernemersfonds op te richten om de financiering onder het stadsmanagement te regelen. Maar als ondernemer denk ik breed, dus niet alleen aan de binnenstad, maar ook aan de bedrijvigheid daaromheen op de industrieterreinen. Daarmee maak je het al breder dan sec een BIZ voor alleen je binnenstad of voor alleen de buitengebieden. Mijn visie was om het stadsbreed op te lossen. Negen jaar geleden was ik betrokken bij een ondernemersfonds in de stad Leeuwaren volgens het Leids model. Die ervaring was positief en ik adviseerde om het meteen goed te doen voor Enkhuizen en het nieuwe ondernemersfonds stadsbreed te trekken conform dit Leids model.”

Wat is uw bezwaar tegen de term ondernemersfonds?

“In de essentie is een ondernemersfonds zoals we dat hanteren in Nederland geen ondernemersfonds. Het geld wordt opgebracht door iedereen die onroerend goed bezit en/of gebruikt, niet-woning zijnde. Onder de zakelijke OZB-verhoging die hiervoor wordt aangewend, vallen bijvoorbeeld ook een bejaardenhuis en scholen; het maatschappelijk onroerend goed. Daarom zie ik ons fonds als een gemeentebreed fonds, dus niet alleen voor ondernemers. In mijn beleving is het stadsbreed omdat je je met z’n allen richt op het verbeteren van het complete klimaat in zo’n stad als Enkhuizen. Dus economisch, maar ook cultureel en maatschappelijk. Ondernemers willen graag werknemers aantrekken en hen een aantrekkelijke stad bieden. Maar een stad wordt niet alleen aantrekkelijk gemaakt door bedrijven, maar zeker ook door het culturele en maatschappelijke klimaat, en uiteraard met de medewerking van de gemeente zelf. Een voorbeeld? Als je een goed cultureel klimaat hebt, trekt dat weer werknemers aan voor diezelfde ondernemers die ook meebetalen. Je bent feitelijk met z’n allen met die klus bezig. Daarom ben ik voor de term gemeentebreed fonds in plaats van ondernemersfonds.”

Heeft u de ondernemers in Enkhuizen snel van deze visie kunnen overtuigen?

“Zeker. We zijn de boer opgegaan. Vooral met alle grote ondernemingen, die veel bijdragen, hebben we individuele gesprekken gevoerd om onze voorgestelde aanpak uit te leggen. We hebben hier in Enkhuizen onder anderen enkele grote zaadveredelingsbedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Maar uiteraard hebben we ook de maatschappelijke clubs zoals de rijksscholengemeenschap en een aantal grote bejaardentehuizen op de hoogte gebracht van onze plannen. En bovendien niet te vergeten, de ondernemersverenigingen. Iedereen reageerde positief. Niet-woningen vallen onder de OZB-verhoging. Dus bijvoorbeeld ook een garagebox gaat meer OZB betalen, daar zit niet per definitie een ondernemer in. En dat geldt ook voor een bejaardentehuis, medisch centrum en middelbare school. Toch profiteren alle deelnemers van het verbeterde economische en culturele klimaat door dit gemeentebrede fonds. Samengevat? Breng het met z’n allen op én geef het met elkaar uit op een goede manier.”

Heeft u een praktisch advies als anderen ook een soortgelijk gemeentebreed fonds willen oprichten?

“Ben je er bewust van dat je het sámen moet doen. Niet alleen de ondernemers en de maatschappelijke instellingen, maar vooral ook met de politiek. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die beslist of de OZB wordt verhoogd. Je moet dus álle partijen in je gemeente op één lijn zien te krijgen.”

Interview met Etienne Vermeulen

Interview met Etienne Vermeulen, Accountmanager Bedrijven Gemeente Lingewaard:

"Samen innoveren met lokale maakbedrijven heeft de toekomst"

Sinds april dit jaar is Etienne Vermeulen werkzaam als Accountmanager Bedrijven bij de gemeente Lingewaard. Exact dezelfde functie vervulde hij daarvoor bij de naastgelegen gemeente Overbetuwe. Beide gemeenten lijken sterk op elkaar qua economische structuur. Etienne is één van de kartrekkers van een bijzonder innovatief project in beide gemeenten:

etienne vermeulen

"Rijk en provincie maken veel geld vrij om de maakindustrie die Nederland verliet weer te verleiden terug te keren. Etienne: "Daar wilden we metde lokale maakindustrie op aanhaken. Ik ben met deze ondernemers rond de tafel gegaan. Bijvoorbeeld al heel goed om elkaar onderling beter te leren kennen en elkaar werk te gunnen. Maar vooral bedoeld om samen te innoveren. Dit resulteerde in een kerngroep van 20 DGA’s van innovatieve maakbedrijven uit beide gemeenten. Binnen die groep zijn bijzondere verbindingen ontstaan met een versnellend effect op innovaties."

Fonds voor haalbaarheidsonderzoeken

Het inmiddels voormalige Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie (RNCT) sloot zich ook aan bij de innovatieve kerngroep. Etienne: Zij werkten breder dan onze twee gemeenten met het bij elkaar brengen van bedrijven en maken van verbindingen. Ook subsidieerden zij allerlei onderzoek met innovatie vouchers. Het RNCT, in de persoon van Joost Bouman, sloot daarom ook aan bij de kerngroep van 20 maakbedrijven. Die groep hielden we ook op dat aantal, niet groter. Die compactheid was in onze ogen een voorwaarde voor succes. Vervolgens schreef ik een plan van aanpak voor de provincie. Met als doel de door de leden ingebrachte fondsen door de provincie te laten verdubbelen. Dit is gelukt en resulteerde in een praktisch potje om leden haalbaarheidsonderzoeken uit te laten financieren. Made inn Betuwe was hierbij ons thema, met de dubbele nn als verwijzing naar innovatie.

Praktisch ervaringsadvies

Tot slot geeft Etienne graag een praktisch ervaringsadvies mee aan Accountmanagers Bedrijven uit andere gemeente die deze geschetste innovatieroute ook willen inslaan: Zorg dat alle deelnemende bedrijven de toegevoegde waarde blijven zien, ook nadat het allereerste enthousiasme van de leden onderling wat is weggeëbd. Een oplossing daarvoor is dat je in die club, los van innovaties, ook andere thema’s aansnijdt. Bijvoorbeeld hoe je jonge en talentvolle medewerkers voor je bedrijven en de regio behoudt. Mijn advies? Blijf met elkaar in gesprek, en blijf de toegevoegde waarde met elkaar zoeken."

Interview met Maarten Mulder

Interview met Maarten Mulder, Accountmanager bedrijven gemeente Moerdijk:

"CLOK ontsluit de directe kanalen naar regionale en landelijke contacten EZ"

Maarten Mulder is Accountmanager bedrijven gemeente Moerdijk: We zijn een zeer grote gemeente met binnen onze grenzen een grootschalig Maarten mulder2industrieterrein met veel vestigingen van internationale bedrijven. Ook tellen we lokale terreinen met veel MKB-activiteit. Vooral daar steek in mijn energie in als accountmanager bedrijven. Daarnaast geven we veel aandacht aan de agrarische sector en de recreatie en toerisme in vooral de beide vestingsteden Willemstad en Klundert in onze gemeente. Dat maakt mijn werk afwisselend en boeiend. Ondanks zijn vele lokale werk, benadrukt Maarten Mulder dat vooral ook de regionale en landelijke contacten EZ binnen zijn werk van groot belang zijn. 

We zijn als gemeente lid van CLOK en zelf zit ik in het kernteam van accountmanagers EZ. Twee jaar geleden zijn we vanuit CLOK een regioteam voor de regio Midden, West-Brabant en Zeeland begonnen. Je ziet dat veel collega-accountmanagers binnen kleine tot middelgrote gemeenten éénpitters zijn. Je hoeft als accountmanager niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden, want er ligt al heel veel. Daarom pleit ik ervoor elkaar in de regio beter te vinden, vooral ook omdat veel gemeenten met dezelfde vraagstukken rondlopen. Maar ook buiten die regio zien we dat die vraagstukken spelen. Ook daar kun je met elkaar op interregionaal of zelfs landelijk niveau samen zoeken naar oplossingen. Door die kennis bij elkaar te brengen en weer te verdelen, beide activiteiten via CLOK, levert het alle betrokkenen, zoals mij, goede ingangen op. Zodra wij hier in de gemeente ergens tegenaan lopen, bellen we een rondje in de regio of elders in Nederland. Langs die kanalen kom je al heel snel bij de ervaringen van anderen en voorkom je dat je in dezelfde valkuilen stapt.

Wisselwerking met Ministerie van EZ

Ook stipt Maarten in dit kader graag het Ministerie van EZ aan: Als gemeente heb je uiteraard een redelijke afstand tot dit ministerie. Terwijl we tegelijkertijd op lokaal niveau wel met allerlei regelgeving vanuit Den Haag te maken hebben. Ook hier kan een prima wisselwerking ontstaan, gefaciliteerd door CLOK. Want als accountmanagers EZ horen wij van het lokale bedrijfsleven waar zij tegenaan lopen, zoals bij wet- en regelgeving, maar ook bij innovatievraagstukken. Die ervaringen kunnen wij terugkoppelen naar het ministerie zodat zij vervolgens haar beleid hierop kan bouwen of aanpassen. Op die manier kun je elkaar ook landelijk versterken, met een makelende en schakelde rol van CLOK."

Interview met Jan Westert

Nieuws

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor d...

Lees meer

Minder regeldruk voor ondernemers?

Nieuws

Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan ...

Lees meer

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

Nieuws

Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar b...

Lees meer