Interview met Jan Westert

Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment

westert jan web 0004Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Cruciaal voor gemeenten, ondernemersverenigingen en parkmanagers om het beleid in hun provincie te sturen. Immers, elke fractie in elke provincie staat open voor input. Zo ook Jan Westert, fractievoorzitter ChristenUnie in Overijssel: “We zijn heel benieuwd naar wat er leeft.”

Hoe komen signalen tot jullie?
“Gemeenten, ondernemersverenigingen en parkmanagers vinden onze fractie meestal via de griffie. Hier leveren zij opvattingen en meningen aan. En soms informatie over problemen die spelen. Zelf halen we veel informatie uit de maatschappij via onze werkbezoeken.”

Waar heeft een provinciale fractie behoefte aan?
“De bekende lobbyorganisaties zoals VNO-NCW, MKB en LTO treffen we altijd aan bij het opstellen van de programma’s. Aanvullend horen we graag alles over nieuwe trends en innovaties. Zoals de ontwikkelingen rond energiecoöperaties, duurzame energie en woningbouw, Waar hebben al deze nieuwe en creatieve groepen mensen behoefte aan? Wat kunnen wij daarmee doen?”

Hoe bereiken zij de fracties?
Grote stedennetwerken weten de fracties goed te vinden. Kleinere gemeenten uit de buitengebieden adviseer ik om altijd collectief aandacht te vragen voor ideeën of input. Daarvoor moet je goed de kenmerken van je gebied en industrie kennen. Kies als regio of gebied pijlers om aandacht voor te vragen. Houd je het algemeen, dan val je buiten het zicht. Neem bijvoorbeeld Genemuiden. Dit is de tapijthoofdstad van Nederland. Bij alles wat met deze industrie te maken heeft, wordt Genemuiden betrokken. Daarnaast betekent een gezamenlijke aanpak dat je elkaar kent, accepteert hoe je gemeente eruitziet en ook de buurgemeenten hun onderscheid gunt.”

Wanneer is het juiste moment om onderwerpen bij de fracties te adresseren?
“Twee momenten. Dit kan tot en met oktober wanneer de fracties beginnen met het schrijven van hun programma’s. Daarna adviseer ik om te kijken naar de programma’s van de fracties voor de verkiezingen in maart 2019. Voor ondernemersorganisaties, gemeenten en parkmanagers is het interessant om te kijken onder welke politieke thema’s hun ideeën vallen. Zodat we deze met elkaar kunnen combineren en mogelijk meenemen richting het coalitieprogramma.”

Welke ontwikkeling ziet u voor toekomst?
“In Overijssel hebben we jarenlang beleid gevoerd om zoveel mogelijk werk naar de provincie toe te halen. Dit is gelukt. We hebben nu haast meer banen dan mensen. Nu willen we meer gaan investeren in kwalitatieve partijen. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de nieuwe ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Je ziet dat bedrijven meer een gezamenlijke aanpak kiezen voor bijvoorbeeld onderhoud en schoonmaak. Maar ook dat terreinen een pool instellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een bedrijventerrein is een overzichtelijk gebied om hiervoor samen te werken. Mijn oproep? Breng trends en ideeën rondom deze innovatieve ontwikkelingen naar de politiek.”

Minder regeldruk voor ondernemers?

RegeldrukRegels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan moderne regelgeving rond publieke belangen als de zorg, veiligheid en innovatie zonder dat dit onnodige kosten en belemmeringen met zich meebrengt. Dat staat in het Beleidsprogramma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’. Om dit te realiseren heeft het kabinet verscheidene maatregelen in het leven geroepen, waaronder:

-Om innovatie te stimuleren laat het kabinet innovatieve bedrijven van fiscale regelingen laten profiteren. Ook bevordert de regering het aanbod van risicodragende financiering (bijvoorbeeld via de Seed Capital regeling en het Dutch Venture Initiative). De Topsectorenaanpak vergroot de samenwerking tussen publieke en private partijen door de Topsectorenaanpak, om op deze manier kennis te bundelen.

-Via meerjarige ontwikkelprogramma’s komt er extra aandacht voor sleuteltechnologieën als fotonica, kunstmatige intelligentie en ICT. Hierdoor moeten er oplossingen gevonden worden op het gebied van duurzame voedselvoorziening en toegankelijke gezondheidszorg, problemen die het kabinet centraal stelt.

-Een MKB-actieplan moet het midden- en klein bedrijf helpen op het gebied van menselijk kapitaal, financiering, regelgeving, belastingen, internationale handel en innovatie. Het plan richt zich niet op de koplopers maar op het brede MKB. Met de regio worden betere afspraken gemaakt over de ondersteuning van het MKB.

-Om regeldruk te verminderen gaat het kabinet het MKB meer betrekken bij de totstandkoming van wet- en regelgeving door de MKB-toets. Regelgeving wordt verder versimpeld door een maatwerkaanpak.

Toch blijft resultaat achter
Wat vinden ondernemers van financiële en werk gerelateerde regels? Twintig procent van de ondernemers vindt zelfs dat de regels toenemen met dit kabinet. Het onderzoek geeft een beeld wat ondernemers vinden van financiële en werk gerelateerde regels. Het gaat niet alleen om regeldruk maar bijvoorbeeld ook om de inhoud van Wet Werk en Zekerheid. Ondernemers balen van de regeldruk in Nederland. De helft vindt de regels doorgeslagen bureaucratie of beknellend. Het kabinet slaagt bovendien niet in zijn doelstelling de regeldruk te verlagen.

Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

BedrijventerreinHet Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar begrip. Voor zowel beleidsmakers als voor de besturen van de ondernemers en winkeliersverenigingen. Waarover hebben we het? We hebben het over de totale inkomsten en uitgaven van de burgers, ondernemingen en overheid in de gemeente. Het gaat over het totaal van de bestedingen en de uitgaven.

Het volgende voorbeeld over de omzet van de onderneming in relatie tot de kosten van een persoon in de bijstand. Een persoon in de bijstand kost de gemeenschap ongeveer € 20.000,00 op jaarbasis. En bij tien mensen in de bijstand is dat € 200.000,00. Die kosten worden nu door de inwoners, door de gemeente betaald.

Nu is er een ondernemer die, vanwege de zeer positieve groei, meer mensen nodig heeft. Niet een, maar 10. En wat gebeurt er nu. Die mensen gaan in de balans van kostenpost naar opbrengstenn, omdat ze in het bedrijf helpen producten te maken waarmee er geld binnenkomt om hun salarissen te betalen. Maar niet alleen hun salarissen, maar ook machines worden gekocht, meer medewerkers nodig zijn op de administratie, meer marketing et cetera.

De omzet per persoon bij dat bedrijf is ca € 80.000,00. Bij tien personen is dat € 800.000,00. Er komt dus in de lokale gemeenschap € 800.000,00 meer binnen en de kosten dalen met € 200.000. Kortom, het Bruto Lokaal Product neemt met 1 miljoen toe.

Nog een voorbeeld? Energietransitie en dan zonnecollectoren. Voordat de zonnecollectoren werden geplaatst werd de elektriciteit ingekocht bij een bedrijf buiten de gemeente. Dat is dus een kostenpost voor de ondernemers en daarmee lekken er financiële middelen weg. Door zelf elektriciteit op te wekken nemen de kosten af en blijft er meer geld in de lokale economie. Sterker nog, als de zonnecollectoren, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein en of in een coöperatie, winst opleveren, groeit de lokale economie nog sterker.

Een versterking van de lokale economie helpt concreet om een gemeente te vitaliseren, vitaal te blijven of te worden. De sociale samenhang in de gemeente versterkt ook, omdat bedrijven verenigingen sponsoren en omdat medewerkers van de bedrijven in diezelfde verenigingen actief zijn.

Top 3 Beste PPS 2018 bekend!

De juryleden Jan van Ginkel, Bastiaan de Roo, Cees Nuijten hebben zich afgelopen dagen beraden over de nominaties van 5 projecten voor de verkiezing Publiek-Private Samenwerking 2018. De nominaties zijn in juni geselecteerd uit de aanmelding uit het hele land.

De jury heeft voor de top 3 geselecteerd (in alfabetische volgorde):
Expat Centre Leiden Region 
Green Chemistry Campus, Bergen op Zoom 
SolaRoad Nissewaard, inmiddels werkend onder de naam DIME hub Nissewaard

De jury heeft bij haar keuze gekeken naar het complete materiaal dat van de nominaties op tafel lag, bestaande uit de aanmelding dit voorjaar én de verbeelding die de projecten zelf aan hun onderwerp hebben gegeven in de zomer. Het Expat Centre en Green Chemistry Campus hebben een video gemaakt van ca. 3 minuten, DIME hub een infographic. Verder is o.a. gekeken naar de voorbeeldfunctie en originaliteit.


Bij het Expat Centre heeft de jury vooral waardering voor de “soft landing” die vaak hoogopgeleide expats in deze regio maken, door het vooral praktische pakket aan diensten dat het Centre biedt, met haar partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid.


De Campus krijgt waardering doordat een groot internationaal bedrijf als Sabic haar faciliteiten openstelt voor start-ups in de ontwikkeling van duurzame producten waarbij expertise over Groene Chemie van Sabic wordt gecombineerd met de verdienmodellen van diverse jonge ambitieuze ondernemers. Ook hier in een driehoek privaat met overheid en onderwijs. De aanstaande vestiging van een bedrijf met 100 werknemers in deze toepassing, pal naast de Campus, is een extra indicatie van een juiste koers.

DIME HUB MAP V4 1
DIME hub tenslotte valt op, door de aanleg van een smart grid van vraag en aanbod van energie op een bedrijventerrein, in combinatie met een relatief nieuwe techniek van (zonne-)energie opwekking uit een openbare weg.

De jury geeft aan, dat de keuze voor deze 3 zeker niet betekent dat de 2 andere projecten uit Emmen en Dronten ondergewaardeerd worden. Het is een intensief beraad geweest, waarbij ook de 2 andere projecten dicht bij de top 3 zaten.

Leiden, Bergen en Zoom en Nissewaard strijden op 1 november in de finale voor de hoofdprijs.

Logo Beste PPS2018

Terugblik regiobijeenkomst Noord Nederland

Nieuws

Jeannette Los, Projectcoördinator Economische Zaken. Gemeente SudWestfryslan In gezamenlijkheid met drie O’s (Onde...

Lees meer

Terugblik Nationale Dag van Economische Zaken 2018

Nieuws

Op de Nationale Dag van Economische Zaken 2018 mochten we ruim 200 EZ-collega’s ontvangen. Het was een dag bomvol i...

Lees meer

Green Chemistry Campus winnaar verkiezing Beste Publiek-Priv…

Nieuws

  Uit inzendingen uit het hele land is de Green Chemistry Campus gekozen tot ‘Beste Publiek-Private Samenwerk...

Lees meer