CLOK Academie | Seminar Grondexploitatie en Didam-arrest intervisie

Seminar Grondexploitatie en Didam-arrest intervisie

Voor wie?

Voor iedereen die professioneel betrokken is bij grondexploitatie en de ontwikkeling van bedrijventerreinen:

– Gemeentelijk projectleider, beleidsmedewerker EZ, accountmanager bedrijven of beleidsmedewerker grondzaken of verduurzaming bedrijventerreinen;

– Beleidsmedewerker bij een provincie of regionale ontwikkelingsmaatschappij op het gebied van bedrijventerreinen.

De toekomst van grondexploitatie en bedrijventerreinen

Binnen het klassieke model van grondexploitatie verwerft een gemeente grond, ontwikkelt deze grond en verkoopt de kavels aan bedrijven. Na verkoop is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het openbare gedeelte en wordt dit bekostigd vanuit de grondexploitatie.

Het klassieke (financiële) model van grondexploitatie is onvoldoende vanuit het oogpunt van gebiedsondernemen en toekomstbestendige bedrijventerreinen. In de nieuwe visie op bedrijventerreinen is het beheer onderdeel van een continue publiek-private samenwerking: een businessmodel waarin eigenaren/ondernemers samen met de gemeente blijven investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van het bedrijventerrein.

In het nieuwe businessmodel worden niet alleen investeringen in de openbare ruimte opgenomen, maar ook investeringen die nodig zijn om het bedrijventerrein te herontwikkelen en te exploiteren. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor beheer en parkmanagement, investeringen in schoon, heel en veilig en kosten voor herstructurering, verduurzaming, en klimaatadaptatie.

Opbouw tweedaags seminar

> Module 1: Grondexploitatie en het economisch domein. Docent: Nico Harkes.

“Grondexploitatie is niet anders dan het proces om van ruwe bouwgrond bouwrijpe grond te maken of bestaande locaties te transformeren tot nieuwe functies. Voor transformeren naar wonen biedt de nieuwe omgevingswet mogelijkheden, voor het upgraden van bestaande bedrijventerreinen niet. Daar zijn andere instrumenten voor nodig zoals een baatbelasting en is grondexploitatie veelal niet bruikbaar.”

> Module 2: Grondexploitatie en de toekomst. Docent: Jan Brugman.

“Het klassieke en vooral financiële instrument van grondexploitatie is onvoldoende voor de verduurzaming en herstructurering van bedrijventerreinen. Bovendien is dit instrument doorgaans te financieel en ruimtelijk en gaat het voorbij aan het economisch perspectief. De afdeling EZ kan ook veel meer het voortouw en de regie nemen om beleidsbepalend te zijn en een brede betrokkenheid vanuit de gemeente en ondernemers te realiseren.”

> Module 3: Grondexploitatie en grondwaarde. Docent: Gerlof Rienstra.

“Waardering van grond vindt traditioneel door gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en taxateurs plaats via de residuele waardemethode, maar deze methode is alleen toepasbaar bij nieuwbouw van vastgoed of op nieuw te ontwikkelen locaties. De grondwaarde kan worden afgeleid van vastgoedprijzen en deze methode heeft als groot voordeel boven de residuele waardemethode dat zij op elk gewenst moment en op elke locatie bepaald kan worden, zodat er ook na verkoop van terreinen inzicht blijft bestaan in de (juiste) waarde van gronden.”

> Module 4: Casus grondexploitatie gemeente Emmen. Docent: Michel Veenma.

“Een bedrijventerrein in Emmen zou in twee fasen ontwikkeld worden. Het proces is op papier ontworpen, maar blijkt in de praktijk uitdagend en veranderende marktomstandigheden vragen om een nieuwe aanpak voor de tweede fase. Wat zijn de (on)mogelijkheden op dit gebied en hoe kun je de ontwikkeling van de tweede fase vormgeven?”

> Module 5: Didam-arrest intervisie. Begeleider: Michiel Wiersinga.

“Recent studeerde Michiel af op het Didam-arrest en de gevolgen hiervan voor de uitgifte van bedrijfsgronden door gemeenten vanuit het perspectief van de afdeling EZ. Aan de hand van zijn afstudeeronderzoek en de ontwikkeling van het recht (Didam-II arrest, 25 oktober 2024) wisselen deelnemers onder andere kennis en ervaring uit op het gebied van uitgiftekaders en (economische) puntensystemen voor de openbare en één-op-één uitgifte van bedrijfsgronden.”

Vanwege het beperkte aantal plaatsen is tijdig reserveren voor deze cursus sterk aanbevolen! Een brochure met aanvullende informatie volgt binnenkort.

Praktische informatie

Data

> Dag 1: eind 2024, datum volgt.
> Dag 2: eind 2024 of begin 2025, datum volgt.

Locatie

> Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht, Koningsbergerstraat 9, Utrecht.

Prijs

> CLOK-leden € 890,- (exclusief BTW)
> Niet-leden € 990,- (exclusief BTW)
Prijspeil 2024

Studiebelasting

> Een compact programma van twee fysieke cursusdagen en enkele uren zelfstudie/opdracht.

Aanmelden?

Stuur mij het inschrijfformulier!

    Contactpersoon

    Fokelien Haije

    06 - 82 35 75 31