Privacybeleid

Privacybeleid Stichting CLOK

Stichting CLOK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Om onze werkzaamheden zo goede mogelijk te kunnen uitvoeren worden persoonsgegevens verzameld.

U moet erop kunnen vertrouwen dat Stichting CLOK zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaat. Stichting CLOK zet zich in, zodat uw privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Stichting CLOK geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij deze waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen. Stichting CLOK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen, geeft u daarmee toestemming voor het gebruik van gemaakte foto’s en/of video’s op onze kanalen. Ook als u hier zichtbaar op te zien bent.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting CLOK: de Stichting Centrum voor Lokale Ondernemers Kringen
Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst heeft gesloten met Stichting CLOK;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting CLOK en de deelnemer met betrekking tot deelname aan een activiteit;
Opdracht: de door Stichting CLOK verzorgde opdracht, waaronder tevens wordt verstaan bijeenkomsten, instructies, leergangen, trainingen, bijscholing, themadagen, seminars en overige activiteiten;
Inschrijvingsformulier: het formulier dat (via de site) door Stichting CLOK beschikbaar wordt gesteld om de inschrijving voor een activiteit te bevestigen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Stichting CLOK en de Deelnemer.
De algemene voorwaarden worden aan de deelnemer beschikbaar gesteld via de website www.clok.nl.
Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De bepaling zal alsdan door Stichting CLOK vervangen worden door een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de overeenkomst en een bepaling in de algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in de overeenkomst.
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de door Stichting CLOK bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden kunnen doen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a. hetzij, indien de deelnemer het inschrijvingsformulier heeft toegezonden, op het moment dat Stichting CLOK per email de inschrijving per email bevestigt;
b. hetzij, indien de deelnemer het inschrijvingsformulier heeft toegezonden en niet over een emailadres beschikt, op het moment dat de Stichting CLOK per post of per telefax de inschrijving bevestigt.
De deelnemer kan, zolang de ontvangst van het inschrijvingsformulier niet is bevestigd, de overeenkomst ontbinden.
Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. Stichting CLOK is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor de deelnemer toegankelijk te houden.

Artikel 4: Betaling

Stichting CLOK zal een op naam van de deelnemer gestelde factuur toezenden, die de deelnemer binnen 14 dagen na factuurdatum dient te voldoen op de door Stichting CLOK aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens bij inschrijving. Indien er een nieuwe factuur moet worden verstuurd door het invullen van onjuiste gegevens, brengt CLOK hier een extra bedrag van €25,00 (vijfentwintig euro) voor in rekening.
Indien het volledige factuurbedrag niet voor aanvang van de opdracht door Stichting CLOK is ontvangen, behoudt Stichting CLOK zich het recht voor de deelnemer deelname aan de betreffende activiteit te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van de deelnemer ongewijzigd bestaan.
Indien de deelnemer het volledige factuurbedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, stuurt de Stichting CLOK een betalingsherinnering, waarin de deelnemer de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de deelnemer niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Indien de deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten, die Stichting CLOK moet maken om het bedrag te innen, voor rekening van de deelnemer. De kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100, –. Indien de deelnemer een natuurlijk persoon is zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Stichting CLOK de vordering uit handen geven.
De deelnemer is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
De in de vorige leden opgenomen bepalingen zijn slechts van toepassing indien de deelnemer een betaling verschuldigd is aan Stichting CLOK en gelden niet voor kosteloze activiteiten.

Artikel 5: Vertrouwelijkheid persoonsgegevens

Stichting CLOK zal de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Stichting CLOK conformeert en verwerkt de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Stichting CLOK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwijzen naar ons privacybeleid, waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

U moet erop kunnen vertrouwen dat Stichting CLOK zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaat. Stichting CLOK zet zich in, zodat uw privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen, geeft u daarmee toestemming voor het gebruik van gemaakte foto’s en/of video’s op onze kanalen. Ook als u hier zichtbaar op te zien bent.

Artikel 6: Annulering door de deelnemer

Deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving op de volgende wijze te annuleren:
a. Indien de inschrijving langs elektronische weg is gedaan, dient de deelnemer de instructies te volgen, die staan vermeld op de schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Pas nadat de Stichting CLOK de annulering schriftelijk heeft bevestigd, is de annulering definitief. De annulering wordt per e-mail bevestigd.
b. Indien de inschrijving niet langs elektronische weg is gedaan, mag de deelnemer in persoon of telefonisch annuleren. Pas nadat de Stichting CLOK de annulering schriftelijk heeft bevestigd, is de annulering definitief. De annulering wordt per e-mail bevestigd.
In geval van annulering als bedoeld in lid 1 is de Stichting CLOK gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:
a. Bij annulering tot een maand vóór aanvang van de opdracht: nihil;
b. Bij annulering vanaf een maand tot een week (vijf werkdagen) vóór aanvang van de opdracht: 50% (vijftig procent) van het factuurbedrag;
c. Bij annulering vanaf vijf werkdagen voor aanvang van de opdracht of op de dag van de opdracht: 100% (honderd procent) van het factuurbedrag.
Als de deelnemer niet in staat is de opdracht bij te wonen, is de deelnemer bevoegd een vervanger te laten deelnemen. CLOK ontvangt van tevoren de gegevens van de vervanger. Dit artikel is met uitzondering van de leergangen.

Artikel 7: Annulering en wijziging evenement door Stichting CLOK

Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde activiteit naar het oordeel van de Stichting CLOK onvoldoende is, staat het Stichting CLOK vrij de opdracht tot zes werkdagen voor de geplande datum van het evenement te annuleren zonder dat Stichting CLOK gehouden is tot enige schadevergoeding. De deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.
Stichting CLOK kan tot 14 dagen voor de geplande datum van het evenement verplaatsen of wijzigen. De deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

Stichting CLOK zal de overeenkomst, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren. Stichting CLOK staat echter niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
Stichting CLOK bepaalt door welke persoon of personen binnen en/of buiten haar organisatie de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt de Stichting CLOK op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de deelnemer.

Artikel 9: Inhoud van de opdracht

Het programma staat in de regel omschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal of bevestiging van Stichting CLOK dat op een bepaalde opdracht betrekking heeft. Stichting CLOK behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Stichting CLOK zal de deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de opdracht verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Stichting CLOK of derden. De van Stichting CLOK verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van deelnemer. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, noch tot gebruik voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
De deelnemer erkent de in lid 2 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van €500,00 (vijfhonderd euro) voor elke overtreding en elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Stichting CLOK om de werkelijk geleden schade te verhalen op de deelnemer.

Artikel 10: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

Stichting CLOK is in geval van overmacht niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst.
Onder overmacht wordt mede, doch niet enkel verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen – ziekte of verhindering van docenten, weersomstandigheden, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting CLOK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting CLOK niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
Stichting CLOK zal de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij door overmacht niet kan nakomen.
Pas indien de overmacht langer dan 3 maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Voor zover een deel van de verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen, kan slechts voor dat deel worden ontbonden.
Stichting CLOK is in geval van ontbinding als bedoeld in lid 4 geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 11: Klachtenregeling

Stichting CLOK beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk en binnen 7 dagen na uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stichting CLOK. Stichting CLOK stuurt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht.
Bij Stichting CLOK ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 weken, gerekend van de datum van schriftelijke bevestiging, beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Stichting CLOK binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwacht.
De deelnemer is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens klachten.
Indien en voor zover de deelnemer naar het oordeel van Stichting CLOK terecht klaagt, is Stichting CLOK bevoegd naar eigen keuze de tekortkoming te herstellen dan wel te vervangen, hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij een gedeelte van de betaalde prijs onder verder uitvoering aan de overeenkomst terug te geven.
Indien de deelnemer niet binnen de in lid 2 termijn heeft geklaagd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen.
Binnen een terechte – en juist ingediende – klacht, zal Stichting CLOK slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de wet.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Stichting CLOK is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de deelnemer, welke het rechtstreeks gevolg is van een aan Stichting CLOK toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Stichting CLOK geldende inspanningsverplichtingen.
Stichting CLOK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
In het geval dat Stichting CLOK aansprakelijk is voor schade aan de deelnemer, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot het maximum van driemaal het factuurbedrag. Indien in rechte zou komen vast te staan dat de aansprakelijkheid niet beperkt zou kunnen worden tot driemaal het factuurbedrag, is de aansprakelijkheid van Stichting CLOK in ieder geval beperkt tot hetgeen de door Stichting CLOK afgesloten verzekering. Het voorgaande geldt niet ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Stichting CLOK.
Stichting CLOK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van de opdracht.
Stichting CLOK is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de deelnemer niet heeft voldaan aan zijn uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen of doordat de door de deelnemer verstrekte informatie niet juist, volledig of betrouwbaar is, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Stichting CLOK.
Stichting CLOK is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grote onzorgvuldigheid van Stichting CLOK.
Indien de deelnemer zelf niet deelneemt aan de opdracht, maar conform artikel 6 van de algemene voorwaarden een vervanger heeft gestuurd, staat de deelnemer ervoor in dat de vervanger de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperking heeft aanvaard.

Artikel 13: Wijziging van de algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door Stichting CLOK worden gewijzigd en of worden aangevuld.
De door Stichting CLOK gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens de deelnemer vanaf 14 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, zulks door middel van een persoonlijke kennisgeving of door een verwijzing naar de algemene voorwaarden op de website.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

Alle rechtsverhoudingen tussen Stichting CLOK en de deelnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
Alle geschillen, die verband houden met de rechtsverhouding tussen Stichting CLOK en de deelnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Stichting CLOK statutair gevestigd is.