CLOK Support | Waarde Centrumgebied

Waarde Centrumgebied

Jouw centrum is meer geld waard!

Je centrumgebied(en), zoals je binnenstad, hoofdwinkelcentrum, winkelcentra en/of dorpscentrum, zijn de motoren van je gemeente, waar vele functies en ontmoetingen samenkomen. Tegelijkertijd staan centrumgebieden voor grote uitdagingen door o.a. leegstand, concurrentie tussen gebieden, behoefte aan onderscheidend vermogen en transities zoals verduurzaming en digitalisering. Er is echter geen integraal beeld van de waarde van een centrumgebied. Misschien is of zijn je centrumgebied(en) meer waard dan je denkt. In Nederland is er bijna geen registeraccountant of beleidsadviseur te vinden die een centrumgebied voor je als bestuur van de winkeliersvereniging of als bestuur van de stad naar de werkelijke waarde kan waarderen. Dit is bij vastgoedeigenaren ook niet of slechts sporadisch bekend.

Voor wie?

  • Besturen van de ondernemersverenigingen in de binnenstad
  • Gemeentebesturen
  • Eigenaren van de panden in de binnenstad

Lees meteen meer over de Praktische toepassingen; wat kun je met de waarde doen?

Leer de waarde van je centrumgebied kennen

In het najaar van 2022 hebben we de pilot Waarde Bedrijventerreinen uitgevoerd bij 19 gemeenten en 21 bedrijventerreinen, verspreid over Nederland. In 2023 heeft dit een vervolg gekregen in 13 gemeenten en 26 bedrijventerreinen. Hiermee is inzicht verkregen in de gecreëerde toegevoegde waarde, de actuele waarde van vastgoed en grond op basis van aanbod en transacties, de indirecte maatschappelijke waarde in de vorm van ecosysteemdiensten (natuurlijk kapitaal) en de toetsing van het energiegebruik aan de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord, de zogenoemde Paris Proof Ranking. Gemeenten en ondernemersverenigingen gebruiken deze data nu als input voor hun strategische en omgevingsvisies, waardebepalingen, herstructurering, herontwikkeling en transformatie van bedrijventerreinen.

Na deze succesvolle lancering van de Waarde van Bedrijventerreinen is CLOK in 2023 verkennend gestart met de pilot Waarde van de Binnenstad. In 2024 hebben we dit verbreed en staat de waardebepaling van centrumgebieden centraal. Centrumgebieden staan voor een voortgaande transformatieopgave en zoeken naar een betere mix van winkelen, werken, wonen, cultuur, openbare ruimte, groen en mobiliteit. Wij willen ook samen met de deelnemers inzicht verschaffen in de gecreëerde toegevoegde waarde, de waarde van vastgoed en grond, evenals de recreatieve waarde.

In 2024 gaan we verder met het werven van een kopgroep van minimaal 10 deelnemers. Je kunt voortaan de gemeenteraad en de ondernemers een gedetailleerde toelichting geven, gebaseerd op gevalideerde aannames over de waarde van een of meerdere centrumgebieden in je gemeente. Dit biedt alle doelgroepen in je centrumgebied handelingsperspectief om de waarde te vergroten. Met het netwerk van deelnemende gemeenten willen we niet alleen nu een benchmark mogelijk maken tussen de gemeenten, maar deze waardebepaling ook over twee jaar opnieuw uitvoeren. Hiermee kun je de ontwikkelingen sinds 2024 in beeld brengen.

De voordelen van jouw deelname:

Met behulp van een eenduidige, heldere en gevalideerde systematiek de waarde van vastgoed in een centrumgebied, de waarde gegenereerd in een centrumgebied en de indirecte, recreatieve waarde van een centrumgebied bepalen voor het eind van 2024.
In één moeite heb je hiermee de werkelijke waarde van je centrumgebied op tafel, financieel onderbouwd.
Je weet voortaan exact aan welke knoppen je kunt draaien om deze waarde positief te beïnvloeden.
Voor de jaren na 2024 heb je als bestuur en/of gemeente een gerichte beleidstool in handen.

Praktische toepassingen; wat kun je met de waarde doen?

De waarde kan richting geven aan de ontwikkeling van detailhandelsbeleid of omgevingsvisie: richtinggevend voor strategie en visie en het op de politieke agenda plaatsen van centrumgebied(en).
De waarde kan aangeven waar het zinvol is om te investeren in gebieden: een kompas voor investeren in de herontwikkeling en transformatie van centrumgebieden, zowel voor gemeenten als vastgoedeigenaren, en daarmee ook indirect het voorkomen van verloedering.
De waarde geeft kracht aan het organiserend vermogen van een centrumgebied; het belang om het organiserend vermogen (centrummanagement/samenwerking tussen gemeente en ondernemers) een impuls te geven omdat de waarde professioneel ondersteund dient te worden.
De waarde geeft inzicht in hoe de huidige functiemix zich verhoudt tot de wenselijke functiemix. Welke functies ontbreken of zijn onvoldoende aanwezig: het biedt dus richting aan het versterken van de functiemix en vergroten van de toekomstbestendigheid.
De waarde biedt keuzes in het versterken van de voorzieningenstructuur van gemeenten: op welke centrumgebieden zet je wel in en welke niet of minder. Het versterkt de structuur van voorzieningen in de hele gemeente.

Waarde van de binnenstad is van groot belang voor lokale economie en de binding van mensen.

Onderzoekscommissie

Wil jij jouw binnenstad de kans geven zich verder te ontwikkelen, maar weet je niet precies hoe?

Neem contact op!

  Projectleider

  Maikel Gijzen

  06 - 51 69 88 17

  Meld je aan voor de nieuwsbrief!
  Blijf op de hoogte van onze leergangen, evenementen en nieuws en informatie voor en over de lokale economie!